ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у п'ятому випуску «Вісникa Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила».

Вісник надає місце для публікацій дослідникам з України та інших країн, які спеціалізуються на виченні проблем історії, археології, музеєзнавства та охорони культурної спадщини. Метою видання є висвітлення нових напрямків історичної науки, відродження та популярізація національної культурної спадщини, формування історичної свідомості та духовного збагачення громадян.

Запрошуємодо співробітництва всіх, хто зацікавлений у розміщенні власних матеріалів на сторінках нашого видання.

Статті приймаються до 1 серпня на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з поміткою «Вісник» оформлену за вимогами видання, а також анкету з відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, місце роботи, посада, е-mail, номер телефону, адреса).  Вимоги додаються. Публікація безкоштовна. Після видання збірника здійснюється розсилка авторських примірників компанією «Нова пошта» за рахунок авторів.

Вимоги до оформлення статей, що надаються для публікації у «Вісник Національного історико-археологічного заповідника «Кам'яна Могила»

1. Матеріали приймаються українською, російською та англійською мовами в електронному варіанті (формат Word).

2. Статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал справа напівжирним курсивом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал по центру - назва статті напівжирними прописними літерами; через 2 інтервали симетрично до тексту звичайним курсивом - анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів); після цього через 2 інтервали - основний текст; в кінці статті через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок "ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА", формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик по мірі згадування у тексті; через 2 інтервали анотації (не менше 500 знаків) та ключові слова англійською та російською мовами (6-10 слів), в анотаціях вказуються прізвище та ініціали автора, а також назва статті.

3. Обсяг авторських рукописів: статті - 6-12 сторінок; усі поля 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -12 кеглів, стиль "нормальний" ("звичайний"); міжрядковий інтервал - 1,0; абзацний відступ - 1,25 см (в автоматичному режимі); текст друкувати без переносів.

4. Посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком:[6, с. 12], де 6- номер джерела за списком використаних джерел, 12 - сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела - [15, арк. 258, 231зв]. Пробіли в дужках не ставляться. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.

5. Список використаних джерел «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті (розмір шрифту - 12, через 1 інтервал) в порядку згадування джерел у тексті згідно з новими вимогами(Бюлетень ВАК України. - 2009. - № 5), відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Слова «там само», «там же» - не використовувати.

6. До тексту додаються:

1) ілюстрації;

2) список ілюстрацій;

3) підписи до ілюстрацій

;4) список скорочень;

5) анкета з відомостями про автора.

Оформлення малюнківІлюстрації повинні надаватися окремим файлом в форматах jpg з щільністю пікселів - 300 dpi. Таблиці формуються файлами розміром - 162 х 236 мм без відступів та підписів. Підписи подаються в кінці тексту статті з заголовком, що співпадає з назвою файлу ілюстрації.

ist2